ZGODNE Z RODO POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI W WITRYNIE INTERNETOWEJ

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH (Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, „my”) uważa, że ważne jest, aby użytkownik wiedział, w jaki sposób zbieramy, przechowujemy, udostępniamy i użytkujemy („przetwarzamy”) informacje pochodzące od i dotyczące osób odwiedzających naszą witrynę internetową, naszych klientów i naszych dostawców. Niniejsze zgodne z RODO powiadomienie dotyczące prywatności („Powiadomienie”), wraz z naszą Polityką dotyczącą plików cookie przedstawia sposób, w jaki zbieramy, użytkujemy i udostępniamy dane osobowe i dane inne niż osobowe, zebrane za pośrednictwem witryny internetowej eu.cubcadet.com/pl („witryna internetowa”) lub w ramach naszej działalności gospodarczej wykonywanej gdzie indziej, gdy działamy jako administrator tych danych, a ich przetwarzanie podlega ogólnemu rozporządzeniu UE o ochronie danych (RODO). Niniejsze Powiadomienie może być od czasu do czasu aktualizowane i w takim przypadku powiadomimy o tym użytkownika z wyprzedzeniem, w sposób opisany bardziej szczegółowo poniżej w niniejszym Powiadomieniu.

Do celów RODO Stanley Black & Decker Outdoor GmbH jest administratorem wszystkich danych osobowych zebranych od użytkownika w naszej witrynie internetowej lub w inny sposób, w celu prowadzenia lub rozwijania naszych interesów z użytkownikiem. Do celów niniejszego Powiadomienia dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

Witryna internetowa Stanley Black & Decker Outdoor GmbH zawiera łącza do zewnętrznych witryn stron trzecich w Internecie. Niniejsze Powiadomienie nie dotyczy informacji zbieranych, przechowywanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych przez witryny stron trzecich. Stanley Black & Decker Outdoor GmbH nie odpowiada za treść ani projekt tych witryn internetowych, i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności prawnej za dokładność, zupełność ani jakość dostępnych w nich informacji i zdecydowanie odcina się od treści tych witryn internetowych. W szczególności nie odpowiadamy za żadne dostępne w witrynie internetowej łącza do zewnętrznych witryn internetowych i ich treści ani za sposób, w jaki te strony trzecie podchodzą do przetwarzania danych osobowych użytkownika. Aby uzyskać dodatkowe informacje o zasadach i procedurach stosowanych przez te strony trzecie, należy zapoznać się z politykami prywatności witryn owych stron trzecich.

Podawane przez użytkownika dane osobowe

W celu oceny lub użycia określonych części naszej witryny internetowej, lub korzystania z jej pełnej funkcjonalności, lub prowadzenia z nami interesów w inny sposób, lub próby prowadzenia z nami interesów możemy zażądać od użytkownika podania nam określonych danych osobowych na następujące sposoby:

 • poprzez podawanie ich w formularzach (na przykład w formularzu na stronie Kontakt) w naszej witrynie internetowej w drodze pobrania dokumentacji z naszej witryny internetowej;
 • poprzez subskrybowanie biuletynów lub innej komunikacji (w tym naszych funkcji czatu z pomocą techniczną);
 • poprzez udział na forach naszej społeczności;
 • poprzez interakcję z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych;
 • poprzez udział w badaniu ankietowym naszych usług pomocy dla klientów;
 • poprzez wyszukiwanie lokalizacji sprzedających nasze produkty dystrybutorów będących stronami trzecimi;
 • poprzez korespondowanie z nami za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innymi metodami przy użyciu naszych danych kontaktowych; lub
 • poprzez ubieganie się o pracę, praktyki zawodowe lub staż, wysyłając nam pocztą elektroniczną lub tradycyjną zgłoszenie przy użyciu danych kontaktowych podanych w naszej odpowiedniej rekrutacyjnej witrynie internetowej lub za pomocą naszej platformy rekrutacyjnej.

Zazwyczaj typy podawanych nam danych osobowych obejmują imię i nazwisko, tytuł, stopnie naukowe, świadectwa akademickie, adres, dane kontaktowe, rok/datę urodzenia, opis zawodu, sektor lub działalność biznesową oraz wszelkie dane osobowe niezbędne do rozstrzygania w sprawach dochodzeń lub skarg. Od użytkownika ubiegającego się o pracę, praktyki zawodowe lub staż zgodnie z obowiązującym prawem może być wymagane przedstawienie określonych dodatkowych informacji, na przykład dotyczących wykształcenia, historii zatrudnienia i prawa do pracy, podlegających specjalnemu powiadomieniu dotyczącemu prywatności dla kandydatów do pracy.

Te dane osobowe są niezbędne do zawarcia umowy z użytkownikiem (na przykład oczekiwanej umowy o pracę lub usługi) lub wykonania umowy z użytkownikiem (na przykład w celu świadczenia usług na żądanie użytkownika), a niepodanie jakichkolwiek informacji może skutkować naszą niezdolnością do zapewnienia użytkownikowi żądanych usług lub produktów albo rozpatrzenia podania o pracę

Dane osobowe zbierane przez nas automatycznie od użytkownika

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, nasz serwer automatycznie zbiera określone informacje generowane przez przeglądarkę lub urządzenie, w niektórych przypadkach mogące stanowić dane osobowe, w tym, między innymi:

 • domenę użytkownika;
 • adres IP użytkownika;
 • datę, godzinę i czas trwania odwiedzin użytkownika w naszej witrynie internetowej;
 • typ przeglądarki użytkownika;
 • system operacyjny użytkownika;
 • strony odwiedzone przez użytkownika;
 • informacje od stron trzecich;
 • inne informacje o komputerze lub urządzeniu użytkownika;
 • ruch internetowy. 

Nie używamy tych automatycznie zbieranych danych w celu próby zidentyfikowania użytkownika z nazwiska ani nie korelujemy ich z informacjami podawanymi dobrowolnie przez użytkownika, co szczegółowo opisano poniżej.


Pliki cookie
 

W naszej witrynie internetowej stosowane są pliki cookie. Dodatkowe informacje o stosowaniu przez nas plików cookie zawiera nasza Polityka dotycząca  plików cookie.


Do czego używamy danych osobowych
 

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy i używamy jedynie wówczas, gdy jest to uzasadnione. Poniżej znajduje się omówienie uzasadnień i celów przetwarzania przez nas danych osobowych. Dodatkowe szczegóły dotyczące sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych mogą być podane w oddzielnym powiadomieniu lub umowie.
 

 • Uzasadnienie — przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem lub podjęcia czynności koniecznych do zawarcia umowy na żądanie użytkownika: W celu zapewnienia zażądanej od nas przez użytkownika dokumentacji lub komunikacji; w celu zapewnienia wsparcia posprzedażowego; w celu przetworzenia i ukończenia określonych transakcji z udziałem witryny internetowej, a bardziej ogólnie transakcji z udziałem produktów i usług Stanley Black & Decker Outdoor GmbH; w celu rozpatrzenia podania użytkownika o pracę lub zapewnienia zażądanych przezeń informacji o produktach; w celu wykonania umowy zawartej przez użytkownika z nami;

 • Uzasadnienie — przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia przez nas stosownych obowiązków prawnych: W celu zachowania rejestrów księgowych i dowodów sprzedaży internetowej lub weryfikacji spełniania warunków zatrudnienia;
 • Uzasadnienie — przetwarzanie jest w naszym prawnie uzasadnionym interesie, którego nie uchyla interes ani podstawowe prawa użytkownika: W celu wysyłania użytkownikowi materiałów dotyczących produktów i usług Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, które naszym zdaniem mogą interesować użytkownika; w celu oceny transakcji z udziałem naszej witryny internetowej lub naszych produktów i usług; w celu prowadzenia, oceniania, utrzymywania, doskonalenia i rozwijania witryny internetowej (w tym poprzez monitorowanie i analizowanie trendów, uzyskiwanie dostępu do witryny internetowej i jej użytkowanie w celu reklamy, marketingu i badań marketingowych); w celu ogólnego oceniania, doskonalenia i rozwijania naszych produktów i usług; w celu dostosowywania naszej witryny internetowej do potrzeb użytkowników; w celu pobudzania aktywności użytkownika dotyczącej imprez, promocji, witryny internetowej oraz produktów i usług Stanley Black & Decker Outdoor GmbH; w celu wysyłania użytkownikowi na przykład komunikacji marketingowej możemy użyć danych kontaktowych takich jak adres e-mail, aby wysyłać użytkownikowi biuletyny, oferty specjalne lub promocje, lub w inny sposób skontaktować się w sprawie produktów Stanley Black & Decker Outdoor GmbH lub strony trzeciej, z których już korzysta użytkownik, lub informacji, które naszym zdaniem mogą interesować użytkownika; w celu korespondowania z użytkownikami, aby odpowiedzieć na ich pytania lub skargi; w celu ochrony i zapewniania bezpieczeństwa witryny internetowej, poufnych i zastrzeżonych informacji Stanley Black & Decker Outdoor GmbH oraz pracowników Stanley Black & Decker Outdoor GmbH; w celach zarządzania, ochrony przed i dochodzeń w sprawach oszustw, narażenia na ryzyko, roszczeń i innych obowiązków prawnych, w tym, między innymi, w sprawach naruszenia naszych warunków umowy, ustaw lub przepisów; w celu udostępniania danych osobowych stronom trzecim w związku z potencjalną lub faktyczną sprzedażą naszej firmy lub dowolnych aktywów naszych lub dowolnej firmy przynależnej, w którym to przypadku przechowywane przez nas dane osobowe naszych użytkowników mogą być jednymi z przekazywanych aktywów; lub

 • Uzasadnienie — użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie: W celu cytowania go w naszej witrynie internetowej jako zadowolonego klienta.

 

Gdy uzasadnieniem przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, polega on na używaniu danych dostawcy, klienta i użytkownika witryny internetowej do wykonywania i rozwijania naszej aktywności biznesowej z tymi i innymi stronami, w tym poprzez doskonalenie naszych produktów i usług w celu poprawienia naszego działania i zyskowności dla dobra naszych pracowników, funkcjonariuszy, akcjonariuszy i interesariuszy. Czynimy to, jednocześnie ograniczając używanie danych osobowych do tych celów w sposób taki, aby wspierać prowadzenie i rozwój naszej działalności ściśle w ramach uzasadnionych oczekiwań zainteresowanych osób. Stanley Black & Decker Outdoor GmbH nie sprzeda ani nie wynajmie danych osobowych użytkownika stronom trzecim.

Marketing bezpośredni
 

Możemy używać danych osobowych użytkownika do okresowego wysyłania komunikacji związanej z marketingiem bezpośrednim produktów lub naszych powiązanych z nimi usług, które naszym zdaniem mogą interesować użytkownika. Komunikacja ta może mieć postać wiadomości e-mail, postów, wiadomości SMS lub ukierunkowanych reklam internetowych. Ograniczamy marketing bezpośredni do rozsądnego i proporcjonalnego poziomu, odpowiednio do posiadanych przez nas informacji o użytkowniku.

Gdy wymagana jest zgoda użytkownika na uwzględnienie, prosimy o tę zgodę.

 

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania marketingu bezpośredniego — może to zrobić przy użyciu łączy umożliwiających rezygnację lub anulowanie subskrypcji, znajdujących się w komunikacji elektronicznej (na przykład w wiadomościach e-mail) otrzymywanej od nas, kontaktując się z nami lub wysyłając nam wiadomość e-mail na adres mtdeurope@mtdproducts.com. Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania naszej komunikacji marketingowej, Stanley Black & Decker Outdoor GmbH może nadal wysyłać komunikację transakcyjną lub związaną z usługami, taką jak zawiadomienia dotyczące usług i wiadomości administracyjne. Aby ich nie otrzymywać, można skasować konto, logując się i używając ustawień administracyjnych konta lub wysyłając nam wiadomość e-mail na adres datenschutz@mtdproducts.com

 

Danych osobowych używamy również w celu dostosowywania lub personalizowania reklam, ofert i treści udostępnianych użytkownikowi na podstawie jego użytkowania naszej witryny internetowej lub innych aplikacji mobilnych, platform lub usług oraz analizując skuteczność tych reklam, ofert i treści, jak również interakcji użytkownika z nimi. Na podstawie zebranych informacji na temat użytkownika i jego nawyków przeglądania możemy też polecać użytkownikowi treść. Stanowi to „profilowanie”.

 

Ujawnianie danych osobowych

 

Stanowimy część globalnej grupy Stanley Black & Decker Outdoor GmbH i od czasu do czasu konieczne będzie udostępnienie danych osobowych użytkownika naszym firmom przynależnym, do celów opisanych powyżej. Możemy również wyznaczyć usługodawców będących stronami trzecimi (będą oni działać na podstawie naszych instrukcji), którzy będą nam pomagać w zapewnianiu informacji, produktów lub usług użytkownikowi, w prowadzeniu naszej działalności i zarządzaniu nią lub w zarządzaniu naszymi produktami, usługami lub witryną internetową oraz ich usprawnianiu. Stanley Black & Decker Outdoor GmbH może udostępniać dane osobowe użytkownika tym firmom przynależnym i stronom trzecim w celu wykonania w jej imieniu usług, do których wykonania strony trzecie zostały najęte przez Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, z uwzględnieniem stosownych ograniczeń umownych i środków bezpieczeństwa, lub jeśli uznamy to za zasadnie niezbędne do zapobieżenia szkodzie lub stracie, lub jeśli uznamy, że ujawnienie pchnie naprzód dochodzenie w sprawie podejrzewanej lub faktycznej nielegalnej działalności.

 

 

W razie przesłania danych osobowych użytkownika poza UE do innych firm przynależnych Stanley Black & Decker Outdoor GmbH lub usługodawców będących stronami trzecimi podejmiemy kroki w celu zapewnienia danym osobowym tego samego poziomu ochrony, co w UE, w tym poprzez zawarcie umów o transfer danych przy użyciu standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską albo schematów certyfikacyjnych takich jak EU–US Privacy Shield. Przesyłanie danych osobowych między firmami przynależnymi Stanley Black & Decker Outdoor GmbH podlega standardowym klauzulom umownym zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Lista wszystkich krajów, do których mogą być przesyłane dane osobowe użytkownika wraz z informacjami o tym, czy poszczególne kraje korzystają z decyzji Komisji Europejskiej określającej, że dany kraj zapewnia wystarczający poziom ochrony danych osobowych, znajduje się poniżej. Użytkownik ma prawo do uzyskania szczegółowych informacji o mechanizmie przesyłania przez nas danych osobowych poza UE, kontaktując się z nami pod adresem datenschutz[at]mtdproducts[dot]com.

 

Kraj

Otrzymał decyzję Komisji Europejskiej o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych

Izrael

Tak

Rosja

Nie

Szwajcaria

Tak

Stany Zjednoczone

Nie

 

 

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH zastrzega sobie prawo do udostępniania wszelkich podanych przez użytkownika informacji nie uznawanych za dane osobowe lub nie podlegające innym ograniczeniom umownym.

 

Dzieci

 

 

Witryna internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 13 lat, a Stanley Black & Decker Outdoor GmbH w świadomy sposób nie zbiera, nie przechowuje, nie udostępnia ani nie używa danych osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat. Użytkownicy w wieku poniżej 13 lat proszeni są o niepodawanie żadnych danych osobowych, nawet jeśli żąda tego witryna internetowa. Użytkownicy w wieku poniżej 13 lat, którzy podali nam swoje dane osobowe, proszeni są o poinformowanie o tym rodziców lub opiekunów prawnych, aby powiadomili Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, a wówczas usuniemy wszystkie te dane osobowe.

Bezpieczeństwo

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH aims to safeguard and protect your personal data from unauthorized access, improper use or disclosure, unauthorized modification or unlawful destruction or accidental loss, and Stanley Black & Decker Outdoor GmbH utilizes and maintains certain reasonable processes, systems, and technologies to do so. However, you acknowledge that no transmission over the Internet is completely secure or error-free, and that these processes, systems, and technologies utilized and maintained by Stanley Black & Decker Outdoor GmbH are subject to compromise. Accordingly, we cannot be held responsible for unauthorized or unintended access that is beyond our control.

Zatrzymanie danych osobowych użytkownika

Stosujemy ogólną zasadę przechowywania przetwarzanych przez nas danych osobowych jedynie przez czas wymagany do osiągnięcia celów, w których zostały zebrane. Zazwyczaj zatrzymujemy dane osobowe użytkownika przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia możliwych roszczeń prawnych. Zatrzymujemy dane osobowe użytkownika przez okres przedawnienia na przykład w celu prowadzenia dokładnego rejestru naszych transakcji z użytkownikiem. W niektórych okolicznościach możemy jednak zatrzymywać dane osobowe przez inne, tak długie jak to konieczne okresy czasu, na przykład gdy Stanley Black & Decker Outdoor GmbH ma taki obowiązek zgodnie z wymogami prawnymi, podatkowymi i księgowymi, lub wymaga tego proces prawny, organ prawny lub inna jednostka administracji państwowej mająca prawo tego żądać.

Prawa użytkownika

 • Prawo dostępu, prawo do sprostowania i prawo do usunięcia — użytkownik ma prawo w określonych okolicznościach zażądać dostępu do wszelkich przechowywanych przez nas danych osobowych i uzyskać ich kopię, zażądać sprostowania wszelkich nieprawidłowych danych odnoszących się do użytkownika oraz zażądać usunięcia danych osobowych.
   

 • Prawo do wycofania zgody — tam, gdzie to możliwe, użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Aby na przykład zrezygnować z otrzymywania elektronicznej komunikacji marketingowej, można użyć łącza umożliwiającego anulowanie subskrypcji, zamieszczanego w naszych wiadomościach e-mail lub skontaktować się z nami bezpośrednio, a wówczas zaprzestaniemy wysyłania takiej komunikacji użytkownikowi.
   

 • Przenośność danych — gdy wymagamy zgody użytkownika jako uzasadnienia przetwarzania, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną lub do podjęcia na żądanie użytkownika czynności przed zawarciem umowy, a dane osobowe są przetwarzane metodami automatycznymi, użytkownik ma prawo otrzymać wszystkie podane nam dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także zażądać od nas przesłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania — użytkownik ma prawo ograniczyć nasze przetwarzanie jego danych osobowych (to jest, zezwolić jedynie na ich przechowywanie), gdy:
 

 • użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, dopóki nie podejmiemy wystarczających czynności w celu ich poprawienia lub zweryfikowania ich prawidłowości;
 • przetwarzanie jest bezprawne, ale użytkownik nie chce, abyśmy usunęli dane osobowe;
 • gdy już nie potrzebujemy danych osobowych użytkownika do celów przetwarzania, ale użytkownik żąda tych danych osobowych, aby wnieść, wyegzekwować lub odeprzeć roszczenia prawne; lub
 • użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (patrz niżej) i oczekujemy na potwierdzenie, czy mamy nieodparte podstawy prawne do kontynuowania przetwarzania.

 

Gdy dane osobowe użytkownika podlegają ograniczeniu, przetwarzamy je jedynie za zgodą użytkownika, lub aby wnieść, wyegzekwować lub odeprzeć roszczenia prawne.

 • Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego dla miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia praw, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące prawo.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (z profilowaniem włącznie) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów — gdy przetwarzamy dane osobowe na tej podstawie, użytkownik ma prawo sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Jeśli użytkownik się sprzeciwi, musimy zatrzymać to przetwarzanie, chyba że zdołamy wykazać nieodparte uzasadnienie prawne przetwarzania, uchylającego interes, prawa i swobody użytkownika lub musimy przetwarzać dane osobowe, aby wnieść, wyegzekwować lub odeprzeć roszczenia prawne. Gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, jesteśmy przekonani, że możemy wykazać takie nieodparte uzasadnienie prawne, ale każdy przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie.

 • Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego (z profilowaniem włącznie) — użytkownik ma prawo sprzeciwić się używaniu przez nas danych osobowych (z profilowaniem włącznie) do celów marketingu bezpośredniego, takich jak używanie danych osobowych w celu zapraszania użytkownika na nasze demonstracje produktów.

W celu skorzystania z przysługujących praw, zadania pytań lub złożenia skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych albo niniejszego Powiadomienia należy wysłać nam wiadomość e-mail na adres datenschutz[at]mtdproducts[dot]com  ub skontaktować się z nami w sposób wskazany w poniższej sekcji Dane kontaktowe.

Zmiany niniejszego powiadomienia

Wszelkie zmiany lub aktualizacje niniejszego Powiadomienia będą publikowane z wyprzedzeniem na tej stronie. W celu zapoznania się ze zmianami lub aktualizacjami niniejszego Powiadomienia należy często odwiedzać tę stronę.


Dane kontaktowe

W razie pytań dotyczących niniejszego Powiadomienia lub w celu skorzystania z przysługujących użytkownikom praw należy kontaktować się z nami przy użyciu następujących danych:

 

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH

Wiesenstraße 9
D-66129 Saarbrücken
Niemcy
Telefon: +49 6805 79-0

Adres e-Mail: datenschutz[at]mtdproducts[dot]com

lub

Dział kadr 

Telefon: +49 6805 79-0
Adres e-Mail personal[at]mtdproducts[dot]com

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przy użyciu następujących danych:
 

netvocat® GmbH

Großherzog-Friedrich-Str. 40
D-66111 Saarbrücken
Telefon: +49 (0) 681 93877277
Faks: +49 (0) 681 93877278
Adres e-Mail: info[at]netvocat[dot]de